Regulamin organizacyjny Teatru Dramatycznego

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2017

Dyrektora Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku
z dnia 21 grudnia 2017 roku

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku działa w szczególności na podstawie:

1. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862).

2. Statutu nadanego Uchwałą XXVIII/256/16 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie statutu Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku.

§ 2

1. Niniejszy regulamin określa:

1) zasady zarządzania,

2) organizację wewnętrzną,

3) zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych, w tym działów i samodzielnych stanowisk pracy.

2. Obowiązki Teatru, jako zakładu pracy oraz obowiązki pracowników i inne sprawy związane ze stosunkiem pracy określa Regulamin Pracy.

3. Zasady nagradzania i premiowania pracowników określają: Zakładowy Regulamin Wynagradzania Pracowników Teatru i Regulamin Premiowania i Nagradzania Pracowników Teatru.

4. Obieg dokumentów księgowych określa Instrukcja obiegu dokumentów i kontroli wewnętrznej Teatru.

5. Zasady prowadzenia rachunkowości w Teatrze określa zarządzenie wewnętrzne Dyrektora Teatru, zwanego dalej Dyrektorem.

6. Zasady prowadzenia inwentaryzacji w Teatrze określa Instrukcja Inwentaryzacyjna.

7. Zasady prowadzenia sprzedaży biletów określa Instrukcja w sprawie zasad prowadzenia gospodarki biletami wstępu do Teatru.

8. Zasady gospodarki kasowej Teatru określa Instrukcja kasowa.

9. Zasady rozliczania ilościowo-wartościowego pobranych i zużytych przez poszczególne pracownie materiałów do produkcji środków inscenizacji określa instrukcja warsztatowa.

10. Zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz zasady przeznaczania środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej określa Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

11. Kontrolę zarządczą regulują zarządzenia wewnętrzne Dyrektora w sprawie:

1) zasad rejestrowania procedur kontroli zarządczej,

2) zasad zaciągania zobowiązań oraz dokonywania kontroli wstępnej,

3) kontroli należności i zobowiązań,

4) wdrożenia procedur organizacji wewnętrznej,

5) wprowadzenia Kodeksu Etyki Pracowników Teatru,

6) identyfikacji ryzyka.

ROZDZIAŁ II

Zasady zarządzania

§ 3

1. Teatrem zarządza, reprezentuje na zewnątrz i odpowiada za całokształt jego działalności Dyrektor, w tym w szczególności za działalność artystyczną i repertuarową.

2. Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy Zastępcy Dyrektora oraz Głównego Księgowego.

3. W przypadku nieobecności Dyrektora, uprawnienia i obowiązki przejmuje Zastępca Dyrektora.

4. Dyrektor organizuje działalność Teatru w sposób zapewniający realizację zadań statutowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. Dyrektor jest pracodawcą i przełożonym wszystkich pracowników.

6. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań Teatru, Dyrektor wydaje zarządzenia wewnętrzne.

§4

1. Do zadań Zastępcy Dyrektora należy w szczególności:

1) współpraca z Dyrektorem w zakresie kierowania Teatrem,

2) gospodarka środkami rzeczowymi i majątkowymi, analiza kosztów i przychodów,

3) koordynowanie, kontrolowanie i organizowanie zadań i prac związanych z administrowaniem Teatru, z działaniami związanymi z właściwą gospodarką i zabezpieczeniem mienia,

4) nadzorowanie i kontrola efektywności pracy podległych komórek organizacyjnych,

5) nadzorowanie współpracy ze scenografami w zakresie wykonywania elementów scenograficznych,

6) reprezentowanie i kierowanie Teatrem w czasie nieobecności Dyrektora,

7) pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

2. Zastępca Dyrektora uprawniony jest do wydawania podległym mu pracownikom poleceń i instrukcji dotyczących wykonywania przypisanych mu zadań.

§ 5

1. Do zadań Głównego Księgowego należy w szczególności:

1) kierowanie działem finansowo-księgowym,

2) prowadzenie rachunkowości Teatru,

3) sporządzanie rocznych planów finansowych, analiz i sprawozdań finansowych Teatru,

4) opracowanie sprawozdań i analiz finansowych z realizacji zadań zawartych w programach realizowanych przez Teatr,

5) dokonywanie wstępnej kontroli:

a) zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym Teatru,

b) kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

6) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

7) kierowanie pracami podległych pracowników,

8) wykonywanie innych obowiązków wynikających z odrębnych przepisów.

ROZDZIAŁ III

Organizacja wewnętrzna

§ 6

1. W Teatrze wyodrębnia się następujące komórki organizacyjne:

1) Dział Finansowo-Księgowy,

2) Dział Artystyczny,

3) Dział Koordynacji Pracy Artystycznej,

4) Dział Sprzedaży i Organizacji Widowni,

5) Dział Literacko-Edukacyjny,

6) Dział Promocji i Pozyskiwania Funduszy,

7) Specjalista ds. Kadr,

8) Dział Administracyjno-Gospodarczy,

9) Dział Techniczny

2. Dyrektorowi bezpośrednio podlegają:

1) Zastępca Dyrektora,

2) Główny Księgowy, w tym Dział Finansowo-Księgowy, któremu podlegają:

a) specjalista ds. kosztów i księgowości materiałowej,

b) specjalista ds. księgowości finansowej,

c) specjalista ds. płac,

3) Dział Artystyczny, w tym:

a) Aktorzy,

b) Inspicjent,

c) Konsultant programowy,

4) Dział Koordynacji Pracy Artystycznej, w tym Kierownik Działu Koordynacji Pracy Artystycznej, któremu podlegają:

a) specjaliści ds. organizacyjnych,

5) Dział Sprzedaży i Organizacji Widowni, w tym Kierownik Działu Sprzedaży i Organizacji Widowni, któremu podlegają:

a) organizatorzy widowni,

b) kasjerki biletowe,

6) Dział Literacko-Edukacyjny, w tym Kierownik Literacki, któremu podlegają:

a) specjaliści ds. edukacji,

7) Dział Promocji i Pozyskiwania Funduszy, w tym Kierownik Działu Promocji i Pozyskiwania Funduszy, któremu podlegają:

a) specjaliści ds. promocji i pozyskiwania funduszy,

8) Specjalista ds. Kadr.

3. Zastępcy Dyrektora bezpośrednio podlega:

1) Dział Administracyjno-Gospodarczy, w tym Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego, któremu bezpośrednio podlegają:

a) specjalista ds. administracyjno-gospodarczych,

b) konserwator,

c) pracownicy usług czystościowych,

2) Dział Techniczny, w tym Kierownik Działu Technicznego, któremu podlegają:

a) główny brygadzista sceny, któremu bezpośrednio podlegają:

i) brygadzista sceny, któremu podlegają montażyści sceny,

ii) garderobiana,

iii) rekwizytorka,

iv) elektrycy-oświetleniowcy,

v) akustycy,

b) specjalista ds. transportu i zaopatrzenia,

c) specjalista ds. magazynowych,

d) Pracownia Krawiecka Damsko-Męska,

e) Pracownia Plastyczna,

f) Pracownia Fryzjersko-Perukarska,

g) Pracownia Stolarska,

h) Pracownia Szewska,

i) Pralnia-Farbiarnia.

§ 7

1. Naczelną zasadą funkcjonowania komórek organizacyjnych jest zasada jednoosobowego kierownictwa.

2. Kierownicy komórek organizacyjnych podejmują decyzje jednoosobowo w zakresie przydzielonych zadań i ponoszą odpowiedzialność za wszystkie sprawy kierowanej komórki.

3. Kierownicy komórek organizacyjnych koordynują działania merytoryczne, odpowiadają za organizację i za realizację zadań komórki, a w szczególności:

1) nadzorują wykonywanie powierzonych komórce zadań, a także przeprowadzają kontrolę wewnętrzną w podporządkowanych komórkach w zakresie przestrzegania przez pracowników regulaminów, zarządzeń oraz przepisów bhp i ppoż.,

2) ustalają i sporządzają plany pracy oraz przydzielają pracę podległym sobie pracownikom oraz prowadzą ewidencję czasu pracy w godzinach nadliczbowych i dni wolnych od pracy podległych pracowników,

3) przedkładają Dyrektorowi lub Zastępcy Dyrektora informacje o realizacji zadań i funkcjonowaniu komórki,

4) wnioskują w sprawach zatrudnienia, wynagradzania, nagród i kar podległych pracowników,

5) doskonalą swoje kwalifikacje zawodowe,

6) sprawują kontrolę nad prawidłową i racjonalną gospodarką środkami przydzielonymi do realizacji wyznaczonych działań,

7) opracowują projekty zakresów czynności służbowych,

8) udzielają podległym pracownikom informacji, wyjaśnień i porad w celu prawidłowego wykonywania przypisanych im zadań,

9) współpracują z kierownikami innych komórek organizacyjnych w zakresie ich kompetencji,

10) wprowadzają i przestrzegają obowiązujące akty normatywne i przepisy wykonawcze,

11) prowadzą w sposób prawidłowy niezbędną dokumentację,

12) są odpowiedzialni za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w podległej komórce organizacyjnej, za przestrzeganie przepisów bhp, ppoż. i ochrony mienia, przestrzeganie przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz wydawanie decyzji zgodnie z przepisami prawa.

§ 8

1. Do zadań pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach należy w szczególności:

1) pełna znajomość całokształtu spraw powierzonych do prowadzenia,

2) doskonalenie swoich kwalifikacji zawodowych,

3) dbanie o mienie Teatru powierzone im do realizacji wyznaczonych działań,

4) przestrzeganie obowiązujących przepisów w zakresie prowadzonych zagadnień, regulaminów, zarządzeń oraz przepisów w zakresie bhp i ppoż.,

5) współpraca z kierownikami komórek organizacyjnych w zakresie ich kompetencji.

ROZDZIAŁ VI

Zakresy działania komórek organizacyjnych

§ 9

1. Za działalność komórki organizacyjnej odpowiada jednoosobowo kierownik Działu, jak też kierownik danej komórki organizacyjnej w przypadku, gdy jest powołany do jej kierowania.

2. Wszystkich pracowników komórki organizacyjnej obowiązuje zasada przestrzegania drogi służbowej: sprawy wymagające ustalenia trybu postępowania lub uzgodnienia z członkiem dyrekcji winny być załatwiane przez kierownika komórki.

3. W komórce organizacyjnej może być utworzone w razie potrzeby stanowisko zastępcy kierownika. W czasie jego nieobecności obowiązki przejmuje wyznaczony przez przełożonego inny pracownik.

4. W czasie okresowej nieobecności kierownika komórki organizacyjnej, jego obowiązki przechodzą na zastępcę kierownika, a w przypadku jego braku na wyznaczonego pracownika, który ponosi pełną odpowiedzialność za sprawne funkcjonowanie komórki.

§ 10

1. Działem Finansowo-Księgowym kieruje Główny Księgowy.

2. Do zadań Działu Finansowo-Księgowego należy:

1) prowadzenie ewidencji księgowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

2) terminowe rozliczanie osób materialnie odpowiedzialnych za powierzone mienie,

3) sporządzanie sprawozdań finansowych,

4) opracowanie rocznych planów finansowych,

5) sporządzanie sprawozdań z wykonania planu rzeczowo-finansowego Teatru,

6) windykacja należności, terminowe regulowanie zobowiązań wobec ZUS, Urzędów Skarbowych i innych zleceniodawców,

7) współpraca z bankiem prowadzącym rachunki bankowe Teatru,

8) prowadzenie kasy głównej Teatru,

9) sporządzanie list wynagrodzeń wraz z obowiązującymi potrąceniami,

10) sporządzanie informacji związanych z systemem ubezpieczeń społecznych oraz informacji do Urzędów Skarbowych o dochodach i zaliczkach,

11) zarządzanie środkami finansowymi przekazanymi na rzecz Teatru w formie dotacji,

12) zarządzanie środkami pieniężnymi uzyskiwanymi z bieżącej działalności Teatru,

13) opracowywanie sprawozdań i analiz finansowych z realizacji zadań zawartych
w programach realizowanych przez Teatr,

14) przestrzeganie tajemnicy służbowej oraz przepisów bhp i ppoż.

3. Główny Księgowy odpowiada za prawidłową i terminową realizację zadań z zakresu ewidencji i sprawozdawczości zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Do zadań specjalisty ds. kosztów i księgowości materiałowej należy w szczególności:

1) kontrola bieżących dowodów księgowych,

2) wprowadzanie dokumentów do rejestru zakupu,

3) dokonywanie wyceny dowodów rozchodowych obrotu magazynowego (Rw),

4) rozliczanie arkuszy inwentaryzacyjnych.

5. Do zadań specjalisty ds. księgowości finansowej należy w szczególności:

1) sporządzanie raportów kasowych,

2) wprowadzanie dokumentów do rejestru sprzedaży,

3) sporządzanie dokumentów kompensaty należności i zobowiązań,

4) sporządzanie rejestru wpływów kasy biletowej.

6. Do zadań specjalisty ds. płac należy w szczególności:

1) sporządzanie sprawozdań w zakresie wynagrodzeń,

2) rozliczanie podróży krajowych i zagranicznych,

3) sporządzanie list wynagrodzeń osobowych i bezosobowych wraz z uwzględnieniem obowiązujących potrąceń,

4) naliczanie składek na ubezpieczania społeczne i sporządzanie raportów do ZUS.

§ 11

1. Dział Artystyczny podlega bezpośrednio Dyrektorowi.

2. Do zadań Działu Artystycznego należy:

1) wykonywanie powierzonych przez Dyrektora zadań artystycznych związanych
z występami scenicznymi aktorów i inspicjenta,

2) uczestniczenie w próbach i przedstawieniach w siedzibie Teatru i poza nią.

3. Do obowiązków Aktora należy w szczególności:

1) branie czynnego udziału we wszystkich przedsięwzięciach artystycznych, promocyjnych
i upowszechnieniowych podejmowanych przez Teatr,

2) przygotowanie powierzonych ról według wymogów reżysera i w ustalonym przez niego terminie,

3) dostosowanie się - w czasie prób- do metod pracy realizatorów spektaklu i wypełniania ich poleceń w zakresie organizacji pracy i sposobu wykonywania roli,

4) branie czynnego udziału w kształtowaniu artystycznego wizerunku Teatru i działaniach promocyjno-reklamowych,

5) uczestnictwo, w ramach uzyskiwanego wynagrodzenia, w sesjach zdjęciowych,
w nagraniach radiowych i telewizyjnych oraz innych działaniach promocyjno- reklamowych, niezbędnych do prawidłowego działania Teatru.

4. Do obowiązków Inspicjenta należy w szczególności:

1) koordynowanie pracy wszystkich osób biorących udział w próbach i przedstawieniach,

2) opracowanie scenariusza ruchu scenicznego na podstawie dokładnego zapoznania się
z partyturą reżyserską przedstawienia, sporządzenie z niej dokładnego scenopisu inspicjenckiego zawierającego umowne znaki, sygnalizujące wejście poszczególnych Artystów lub Zespołów na scenę.

5. Do obowiązków Konsultanta programowego należy w szczególności:

śledzenie rozwoju polskiej i powszechnej dramaturgii współczesnej,

przedstawianie dyrektorowi wniosków repertuarowych, zaopatrzonych w recenzje proponowanych dramatów, uwzględniając możliwości realizacyjne Teatru,

przedstawianie dyrektorowi koncepcji prac nad literackim i dramaturgicznym przygotowaniem scenariusza utworu do realizacji scenicznej,

opracowywanie tekstów literackich, artystycznych do programów teatralnych i repertuaru Teatru,

zgłaszanie dyrektorowi propozycji aplikacji do  konkursów ogłaszanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucje pokrewne, dotyczących możliwości pozyskania środków na działalność merytoryczną Teatru,

uczestniczenie w próbach analitycznych oraz generalnych,

uczestniczenie, na polecenie dyrektora w spotkaniach merytorycznych z realizatorami spektakli,

współpraca z Działem Promocji i Pozyskiwania Funduszy oraz Działem Sprzedaży i Organizacji Widowni w zakresie zapewnienia materiałów merytorycznych do przygotowywanych do druku programów teatralnych, plakatów, afiszy i innych druków związanych z reklamą premier, przedstawień bieżących i innych wydarzeń z życia Teatru.

§ 12

1. Działem Koordynacji Pracy Artystycznej kieruje kierownik.

2. Do zadań Działu Koordynacji Pracy Artystycznej należy w szczególności:

1) planowanie prawidłowego przebiegu pracy artystycznej Teatru (tworzenie planów pracy

aktorów, konstruowanie planów prób, nanoszenie koniecznych korekt w tygodniowym
i miesięcznym planie prób i zawiadamianie zespołu aktorskiego, inspicjentów i kierownika technicznego o wszelkich zaistniałych zmianach),

2) koordynacja udziału aktorów w próbach do spektakli oraz w przedstawieniach

3) nadzór nad współtwórcami produkcji teatralnych i okołoteatralnych,

4) współpraca z twórcami, stowarzyszeniami oraz agencjami autorskimi w zakresie umów dotyczących wystawiania sztuk,

5) organizowanie współpracy z teatrami i festiwalami teatralnymi,

6) obsługa sekretariatu Dyrektora i Zastępcy Dyrektora, w tym m.in.: opracowywanie projektów dokumentów niezbędnych Dyrektorowi i Zastępcy Dyrektora,

7) prowadzenie rejestru premier spektakli,

8) obsługa Elektronicznego Obiegu Dokumentów.

3. Do zadań Kierownika Działu Koordynacji Pracy Artystycznej w szczególności należy:

1) koordynacja pracy Działu Koordynacji Pracy Artystycznej,

2) nadzór nad współtwórcami produkcji teatralnych i okołoteatralnych,

3) nadzór nad współpracą z agencjami autorskimi w zakresie umów dotyczących wystawiania sztuk.

4. Do obowiązków specjalistów ds. organizacyjnych w szczególności należy:

1) organizowanie współpracy z teatrami i festiwalami teatralnymi,

2) współpraca z twórcami, stowarzyszeniami oraz agencjami autorskimi w zakresie umów dotyczących wystawiania sztuk,

3) obsługa Elektronicznego Obiegu Dokumentów.

§ 13

1. Działem Sprzedaży i Organizacji Widowni kieruje kierownik.

2. Do zadań Działu Sprzedaży i Organizacji Widowni należy w szczególności:

1) programowanie, planowanie i organizowanie przedstawień w Teatrze i w terenie
w porozumieniu z Dyrektorem, Kierownikiem Działu Promocji i Pozyskiwania Funduszy oraz Kierownikiem Literackim,

2) organizowanie przedstawień, koncertów i innych imprez w ramach sceny impresaryjnej,

3) organizowanie wynajmu scen,

4) sprawdzanie dostępności aktorów gościnnych na etapie tworzenia planów repertuarowych,

5) opracowanie koncepcji nowych form i skutecznych metod współpracy Teatru z widzem,

6) podejmowanie działań na rzecz rozeznania warunków środowiskowo-terytorialnych
i możliwości realizacji przedstawień na terenie Polski i zagranicą,

7) zapewnienie frekwencji na widowni oraz wpływów do kasy Teatru,

8) analiza bieżąca wykonania planu usługowego,

9) sprzedaż biletów - prowadzenie różnych form sprzedaży biletów, w tym sprzedaży bezpośredniej,

10) współpraca z Działem Promocji i Pozyskiwania Funduszy przy realizacji działań promocyjnych Teatru,

11) współpraca z Działem Promocji i Pozyskiwania Funduszy przy dystrybucji wydawnictw teatralnych: repertuarów, ulotek, plakatów oraz innych materiałów reklamowych.

3. Do zadań Kierownika Działu Sprzedaży i Organizacji Widowni w szczególności należy:

1) prowadzenie całości spraw dotyczących sprzedaży biletów na przedstawienia teatralne
i inne wydarzenia artystyczne,

2) ustalanie cen biletów w porozumieniu z Dyrektorem i Głównym Księgowym,

3) przygotowywanie umów na tzw. imprezy obce,

4) koordynacja pracy bileterów,

5) koordynacja pracy osób obsługujących szatnie,

6) koordynacja pracy strażaka.

4. Do zdań organizatorów widowni w szczególności należy:

1) wykonywanie prac niezbędnych przy organizowaniu spektakli,

2) prowadzenie różnych form sprzedaży biletów, w tym sprzedaży bezpośredniej,

3) współpraca ze szkołami, zakładami pracy, wyższymi uczelniami w zakresie upowszechniania sztuki teatru,

4) stała współpraca z kasą biletową oraz bileterkami w zakresie zorganizowanych spektakli,

5) wysyłanie zaproszeń na premiery sztuk.

5. Do zadań kasjerek w szczególności należy:

1) sprzedaż biletów przy zastosowaniu kasy fiskalnej według obowiązujących przepisów wewnętrznych,

2) sporządzanie dokumentacji ze sprzedaży biletów na przedstawienia,

3) ewidencjonowanie i sporządzanie zestawienia pracowników, którzy dokonali zakupu biletów-wejściówek,

4) wystawianie faktur VAT na sprzedaż biletów,

5) sporządzanie dokumentacji i sprawdzanie prawidłowości rozliczeń zapłaty za bilety przy użyciu kart płatniczych,

6) przekazywanie dziennego utargu do banku lub kasy głównej Teatru.

§ 14

1. Działem Literacko-Edukacyjnym kieruje Kierownik Literacki.

2. Do zadań Działu Literacko-Edukacyjnego należy:

1) prowadzenie biblioteki Teatru,

2) prowadzenie archiwum artystycznego Teatru,

2) redagowanie materiałów do wykorzystania w tworzeniu repertuaru, wydawnictw teatralnych i druków promocyjnych,

3) realizowanie projektów edukacyjnych Teatru,

4) archiwizacja oraz wysyłka materiałów dotyczących spektakli do Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego.

3. Do zadań Kierownika Literackiego w szczególności należy:

1) pomoc merytoryczna w zakresie ustalenia lub konsultacji z Dyrektorem repertuaru Teatru i innych działań artystycznych, w tym wydarzeń promocyjnych i edukacyjnych Teatru,

2) przygotowywanie materiałów (informacji, interpretacji) do ewentualnego wykorzystania w tworzeniu wydawnictw Teatru lub podczas prób i przedstawień,

3) redagowanie wydawnictw teatralnych oraz sprawowanie nadzoru nad merytoryczną zawartością przygotowywanych wydawnictw teatralnych,

4) inicjowanie współpracy zagranicznej Teatru,

5) współpraca z Działem Koordynacji Pracy Artystycznej, Działem Sprzedaży i Organizacji Widowni oraz Działem Promocji i Pozyskiwania Funduszy.

4. Do zadań specjalistów ds. edukacji w szczególności należy:

1) opracowywanie, koordynacja i rozliczanie projektów edukacyjnych i artystycznych Teatru,

2) stały monitoring programów i projektów adresowanych do instytucji kultury w zakresie organizacji i pozyskiwania funduszy na działalność edukacyjną Teatru,

3) współpraca ze szkołami w zakresie działań teatralnych i parateatralnych.

§ 15

1. Działem Promocji i Pozyskiwania Funduszy kieruje Kierownik.

2. Do zadań Działu Promocji i Pozyskiwania Funduszy należy w szczególności:

1) opracowywanie form i koncepcji reklamy przedsięwzięć artystycznych podejmowanych przez Teatr,

2) realizacja działań z zakresu Public Relations - budowanie pozytywnego wizerunku Teatru,

3) realizowanie działań promocyjnych Teatru we współpracy z Działem Sprzedaży
i Organizacji Widowni,

4) stała współpraca ze środkami masowego przekazu w zakresie reklamy przedstawień, koncertów oraz innych projektów teatralnych,

5) koordynacja przygotowywania wydawnictw teatralnych: repertuarów, ulotek, plakatów oraz innych materiałów promocyjnych,

6) dystrybucja materiałów reklamowych Teatru,

7) obsługa strony internetowej Teatru oraz profili Teatru w mediach społecznościowych,

8) obsługa Biuletynu Informacji Publicznej,

9) poszukiwanie źródeł finansowania od instytucji zewnętrznych i pozyskiwanie środków,

10) przygotowywanie wniosków o dofinansowanie projektów zewnętrznych Teatru
i pozyskiwanie środków.

3. Do zadań Kierownika Działu Promocji i Pozyskiwania Funduszy w szczególności należy:

1) koordynacja opracowywania form i koncepcji reklamy przedsięwzięć artystycznych podejmowanych przez Teatr,

2) nadzór nad poszukiwaniem i pozyskiwaniem źródeł finansowania od instytucji zewnętrznych,

3) nadzór nad przygotowywaniem wniosków o dofinansowanie projektów zewnętrznych Teatru,

4) przygotowywanie informacji prasowych na temat bieżącej działalności Teatru, organizacja konferencji prasowych, monitoring mediów,

5) stała współpraca ze środkami masowego przekazu w zakresie reklamy przedstawień, koncertów oraz innych projektów teatralnych,

6) obsługa strony internetowej Teatru oraz profili Teatru w mediach społecznościowych,

7) obsługa Biuletynu Informacji Publicznej,

8) przygotowywanie treści do reklam prasowych oraz spotów reklamowych promujących spektakle we współpracy z Kierownikiem Literackim,

9) koordynacja przygotowywania wydawnictw teatralnych: repertuarów, ulotek, afiszy oraz innych materiałów promocyjnych,

10) systematyczne dostarczanie informacji repertuarowych do wszystkich mediów (prasa, radio, telewizja, portale informacyjne, portale społecznościowe).

3. Do obowiązków Specjalistów ds. Promocji i Pozyskiwania Funduszy, należy:

1) opracowywanie form i koncepcji reklamy przedsięwzięć artystycznych podejmowanych przez Teatr,

2) dystrybucja materiałów reklamowych Teatru,

3) poszukiwanie źródeł finansowania od instytucji zewnętrznych i pozyskiwanie funduszy,

2) przygotowywanie wniosków o dofinansowanie projektów zewnętrznych Teatru.

§ 16

1. Specjalista ds. Kadr podlega bezpośrednio Dyrektorowi.

2. Do zadań Specjalista ds. Kadr należy w szczególności:

1) prowadzenie spraw kadrowych Teatru zgodnie z obowiązującymi przepisami,

2) prowadzenie ewidencji czasu pracy,

3) organizowanie form doskonalenia zawodowego pracowników.

§ 17

1. Działem Administracyjno-Gospodarczym kieruje kierownik.

2. Do zadań Działu Administracyjno-Gospodarczego należy w szczególności:

1) utrzymanie w pełnej sprawności technicznej budynków teatralnych,

2) przeprowadzanie remontów bieżących i kapitalnych pomieszczeń teatralnych,

3) zabezpieczenie czystości w pomieszczeniach teatralnych oraz na posesjach przyległych do budynków przy ul. Elektrycznej 12 i ul. Branickiego 15,

4) prowadzenie prac związanych z realizacją zamówień publicznych zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami,

5) przygotowanie i realizacja dotacyjnych projektów inwestycyjnych,

6) zabezpieczenie przeciwpożarowe obiektów Teatru.

3. Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego kieruje całością utrzymania obiektów Teatru oraz w szczególności:

1) dokonuje przeglądów budynków i pomieszczeń,

2) opracowuje plany i organizuje bieżące remonty oraz nadzór nad prawidłowym ich przebiegiem,

3) sporządza projekty planów rzeczowo-finansowych utrzymania obiektów i przedstawia je do zatwierdzenia Zastępcy Dyrektora,

4) koordynuje pracę podległych pracowników.

4. Do zadań specjalisty ds. administracyjno-gospodarczych w szczególności należy:

1) sporządzanie projektów umów na wynajem pomieszczeń teatralnych, fakturowanie,

2) prowadzenie spraw socjalnych,

3) prowadzenie archiwum zakładowego.

5. Do zadań konserwatora w szczególności należy:

1) wykonywanie prac konserwacyjnych i naprawczych w obiektach Teatru,

2) nadzór nad właściwym funkcjonowaniem urządzeń centralnego ogrzewania i wodno- kanalizacyjnych,

3) codzienny przegląd obiektów i pomieszczeń Teatru i bieżąca naprawa stwierdzonych lub zgłoszonych uszkodzeń.

6. Do zadań pracowników usług czystościowych w szczególności należy:

1) utrzymanie czystości w pomieszczeniach Teatru.

§ 18

1. Działem Technicznym kieruje kierownik.

2. Do zadań Działu Technicznego należy w szczególności:

1) kierowanie i organizowanie produkcji i obsługi sceny,

2) organizowanie konserwacji i remontów bieżących maszyn i urządzeń,

3) podział zadań na poszczególne pracownie i stanowiska pracy,

4) współpraca przy opracowywaniu planów inwestycyjnych, średnich i kapitalnych remontów, planów zaopatrzeniowych oraz planu nakładów na bhp i ppoż.,

5) koordynacja przy opracowywaniu specyfikacji zakupów sprzętu technicznego zgodnie
z Ustawą o Zamówieniach Publicznych.

 

3. Kierownik Działu Technicznego w szczególności odpowiada za:

1) kontrolę efektywności pracy oraz czasu podległych mu pracowników (karty pracy wykazy godzin nadliczbowych, itp.),

2) kontrolę zużycia materiałów do produkcji środków inscenizacji i produkcji środków trwałych na potrzeby własne oraz ich rozliczenie na kartach kalkulacyjnych.

4. Do zadań głównego brygadzisty sceny należy w szczególności:

1) nadzór nad obsługą sceny w czasie prób i przedstawień,

2) montaż i demontaż dekoracji,

3) współpraca z reżyserem i scenografem w celu przygotowania oświetlenia na scenie
do realizowanych sztuk,

4) nadzór nad obsługą sceny w czasie prób i przedstawień w zakresie prawidłowego funkcjonowania oświetlenia i urządzeń elektrycznych.

5. Do zadań brygadzisty sceny należy w szczególności:

1) odpowiedzialność za właściwe postawienie i umocowanie elementów dekoracji,

2) konserwacja i naprawa urządzeń technicznych sceny.

6. Do zadań montażystów sceny należy w szczególności:

1) wykonywanie dekoracji, konstrukcji scenicznych,

2) przygotowanie do prób i przedstawień konstrukcji dekoracji i rekwizytów.

7. Do zadań garderobianej należy w szczególności:

1) dostarczenie kostiumów do garderób,

2) pomoc przy ubieraniu aktorów.

8. Do zadań rekwizytorki należy w szczególności:

1) dostarczenie na scenę rekwizytów zgodnie z wymogami reżysera i scenografa,

2) utrzymanie rekwizytów w stałej gotowości do prób i przedstawień,

3) rekwizytorka odpowiada materialnie za powierzone rekwizyty.

9. Do zadań akustyka należy w szczególności:

1) obsługa akustyczna prób i przedstawień,

2) przygotowanie efektów akustycznych i muzycznych w uzgodnieniu z reżyserem
i scenografem.

10. Do zadań elektryków-oświetleniowców należy w szczególności:

1) uzgadnianie z reżyserem i scenografem elektrycznej obsługi prób i przedstawień,

2) utrzymanie w gotowości eksploatacyjnej instalacji i urządzeń oświetleniowych,

3) wykonywanie napraw i konserwacji urządzeń elektrycznych i telewizyjnych.

11. Do zadań pracowni krawieckiej damskiej i męskiej należy w szczególności:

1) wykonywanie kostiumów damskich i męskich zgodnie z projektami scenograficznymi,

2) wykonywanie innych prac krawieckich zleconych przez przełożonych,

3) współpraca z garderobianą w zakresie jej kompetencji.

12. Do zadań pracowni plastycznej należy w szczególności:

1) wykonywanie dekoracji i rekwizytów zgodnie z projektami scenograficznymi,

2) wykonywanie plansz reklamowych do granych sztuk.

13. Do zadań pracowni fryzjersko-perukarskiej należy w szczególności:

1) wykonywanie peruk i zarostów do sztuk zgodnie z projektami scenografa,

2) obsługa przedstawień, charakteryzacja aktorów,

3) czyszczenie i konserwacja peruk i zarostów.

14. Do zadań pracowni stolarskiej należy w szczególności:

1) wykonywanie konstrukcji scenicznych, dekoracji, rekwizytów do przedstawień zgodnie
z projektami scenograficznymi,

2) wykonywanie innych prac stolarskich dla potrzeb wszystkich komórek organizacyjnych Teatru,

3) współpraca z kierownikami innych działów w zakresie ich kompetencji.

15. Do zadań pracowni szewskiej należy w szczególności:

1) wykonywanie obuwia zgodnie z projektami scenograficznymi,

2) wykonywanie napraw i konserwacji obuwia,

3) wykonywanie innych rekwizytów ze skóry.

16. Do zadań pralni-farbiarni należy w szczególności:

1) bieżące pranie garderoby, pościeli,

2) farbowanie tkanin i innych rzeczy zgodnie z wymogami scenografa.

17. Do zadań specjalisty ds. transportu i zaopatrzenia należy w szczególności:

1) dokonywanie zakupów związanych ze statutową działalnością Teatru na zlecenie kierowników poszczególnych działów,

2) dbanie o prawidłowość użytkowania samochodów służbowych, przestrzeganie terminów przeglądów, dokonywanie drobnych napraw,

3) obsługa transportu związanego z działalnością statutową Teatru,

4) prowadzenie dokumentacji związanej z rozliczaniem zużycia paliwa,

5) współpraca z kierownikami innych komórek organizacyjnych w zakresie ich kompetencji.

18. Do zadań specjalisty ds. magazynowych należy w szczególności:

1) prawidłowe, zgodne z obowiązującymi przepisami magazynowanie, przyjmowanie
i wydawanie materiałów, towarów, kostiumów i obuwia,

2) składanie zapotrzebowań na zakupy materiałów w celu utrzymania niewielkich zapasów magazynowych,

3) wypożyczanie kostiumów,

4) specjalista ds. magazynowych ponosi pełną odpowiedzialność materialną za powierzone mu rzeczy, w tym materiały, towary, kostiumy i obuwie.

ROZDZIAŁ V

Postanowienia końcowe

§ 19

Schemat organizacyjny Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

§ 20

Szczegółowe zakresy zadań, obowiązków i odpowiedzialności pracowników określają zakresy czynności służbowych ustalone przez Dyrektora.

§ 21

Zmiany postanowień regulaminu organizacyjnego dokonywane są w trybie właściwym dla jego nadania.

§ 22

Z chwilą wejścia w życie niniejszego regulaminu traci moc dotychczasowy regulamin organizacyjny wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Teatru Nr 29/2017 z dnia 31 maja 2017 r.

Metryka strony

Udostępniający: Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: Martyna Faustyna Zaniewska

Data wytworzenia: 2018-01-02

Wprowadzający: Martyna Faustyna Zaniewska

Data wprowadzenia: 2004-05-19

Modyfikujący: Martyna Faustyna Zaniewska

Data modyfikacji: 2018-01-11

Opublikował: Martyna Faustyna Zaniewska

Data publikacji: 2004-05-19