UCHWAŁA NR XXVIII/256/16
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 26 września 2016 r.
w sprawie statutu Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki
w Białymstoku


 

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. 2016, poz. 486) i § 10 pkt 2 uchwały nr XIV/131/04 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 26 stycznia 2004 roku w sprawie przyjęcia Statutu Województwa Podlaskiego (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 13, poz. 270) oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. 2012 poz. 406 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Statut Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XVII/184/12 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie statutu Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały 
Nr XXVIII/256/16
Sejmiku Województwa Podlaskiego
z dnia 26 września 2016 r.
 
STATUT
TEATRU DRAMATYCZNEGO IM. ALEKSANDRA WĘGIERKI 
W BIAŁYMSTOKU
 
 
 
 
I. Postanowienia ogólne
 
§ 1. Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku, zwany dalej “Teatrem”, jest wojewódzką samorządową instytucją kultury, prowadzącą działalność artystyczną w dziedzinie teatru jako instytucja artystyczna.
§ 2. Teatr działa w szczególności na podstawie:
1) ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (j.t. Dz. U. z 2012 poz. 406 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą”,
2) niniejszego statutu.
§ 3. Teatr wpisany jest pod numerem 5 w rejestrze instytucji kultury prowadzonym przez Województwo Podlaskie i posiada osobowość prawną.
§ 4. 1. Organizatorem Teatru jest Województwo Podlaskie.
2. W imieniu Województwa Podlaskiego obowiązki i uprawnienia organizatora teatru wykonuje Zarząd Województwa Podlaskiego, zwany dalej “Zarządem”.
§ 5. Siedzibą Teatru jest miasto Białystok, zaś terenem działania obszar Rzeczpospolitej Polskiej i zagranica.
 
 
II. Zakres działalności
 
§ 6. Zakres działalności Teatru obejmuje w szczególności:
1) przygotowywanie i prezentowanie przedstawień teatralnych samodzielnie lub we współpracy z innymi instytucjami kultury, jednostkami systemu oświaty, szkołami wyższymi, organizacjami pozarządowymi oraz amatorskim ruchem teatralnym w siedzibie własnej i poza nią,
2) prezentowanie przedstawień gościnnych z Polski i z zagranicy,
3) współpracę z innymi teatrami w kraju i za granicą w zakresie wymiany twórców, zespołów, przedstawień itp.,
4) udział zespołu artystycznego w krajowych i międzynarodowych festiwalach, konkursach, przeglądach,
5) stwarzanie warunków do spotkań i artystycznych konfrontacji między innymi poprzez organizację przeglądów, festiwali, konkursów, interdyscyplinarnych przedsięwzięć artystycznych oraz innych przedsięwzięć promujących i upowszechniających teatr,
6) edukację teatralną i wychowanie przez sztukę, a zwłaszcza przygotowanie dzieci i młodzieży do roli przyszłych odbiorców i współtwórców kultury,
7) współpracę z organizacjami pozarządowymi, ośrodkami naukowymi i instytucjami kultury, zgodną z zakresem działalności Teatru, inną niż wymienioną w pkt 1),
8) prowadzenie działalności reklamowo-promocyjnej w zakresie upowszechniania kultury,
9) prowadzenie działalności wystawienniczej i wydawniczej,
10) utrawlanie w zapisie audio i video przedstawień teatralnych oraz innych wydarzeń artystycznych oraz dysponowanie nimi zgodnie z interesem instytucji,
11) prowadzenie innej działalności polegającej na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie dóbr kultury.
 
 
III. Organy zarządzające i doradcze oraz sposób ich powoływania
 
§ 7. 1. Teatrem zarządza i reprezentuje na zewnątrz dyrektor.
2. Dyrektora Teatru powołuje i odwołuje Zarząd w trybie określonym w Ustawie.
3. Dyrektor kieruje całokształtem działalności Teatru i jest za tę działalność odpowiedzialny.
§ 8. Czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektora, w tym ustalanie warunków wykonywania dodatkowych prac o charakterze twórczym, wykonuje Zarząd.
§ 9. Dyrektor może zarządzać Teatrem przy pomocy zastępcy dyrektora, którego powołuje i odwołuje w uzgodnieniu z Zarządem.
§ 10. Organizację wewnętrzną oraz zakres działań poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy Teatru określa regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora Teatru, po zasięgnięciu opinii Zarządu oraz działających w Teatrze organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.
§ 11. 1. Organem doradczym i opiniodawczym dyrektora jest Rada Artystyczna, zwana dalej „Radą”, powoływana spośród osób posiadających wysokie kwalifikacje i doświadczenie w zakresie tworzenia i upowszechniania kultury.
2. Członków Rady powołuje i odwołuje dyrektor Teatru.
3. Szczegółowy tryb działania Rady określa uchwalony przez nią regulamin, zatwierdzony przez dyrektora Teatru.
4. Pracami Rady kieruje jej przewodniczący, wybierany spośród członków Rady.
 
 
IV. Zasady gospodarki finansowej
 
§ 12.1. Teatr prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków na zasadach określonych w Ustawie.
2. Podstawą gospodarki finansowej Teatru jest roczny plan finansowy ustalony przez dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji Województwa Podlaskiego.
§ 13. Teatr pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.
§ 14. Przychodami Teatru są:
1) środki finansowe pochodzące z dotacji Województwa Podlaskiego oraz innych dotacji,
2) wpływy ze sprzedaży rzeczy i praw w ramach działalności prowadzonej zgodnie z celami statutowymi Teatru,
3) środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych z tytułu spadków, zapisów i darowizn,
4) wpływy z innych źródeł.
§ 15. 1. Teatr może prowadzić jako dodatkową działalność gospodarczą w zakresie zbieżnym lub niekolidującym z jego działalnością podstawową.
2. Działalność określona w ust. 1 może być prowadzona w szczególności w zakresie:
1) wynajmu składników majątkowych ruchomych i nieruchomych,
2) świadczenia usług reklamowych,
3) działalności wydawniczej i wystawienniczej,
4) produkcji i dystrybucji filmów, nagrań video oraz dysponowanie nimi zgodnie z interesem instytucji,
5) sprzedaży wydawnictw, materiałów promocyjnych oraz innych dóbr kultury,
6) organizacji imprez kulturalanych, edukacyjnych i naukowych,
7) świadczenia usług przez pracownie techniczniczne Teatru.
3. Środki uzyskane z działalności gospodarczej mogą być wykorzystane wyłącznie w celu finansowania działalności statutowej Teatru.
4. Działalność gospodarcza prowadzona jest na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
§ 16. Dyrektor Teatru zapewnia terminowe sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego i przedłożenie do zatwierdzenia przez Zarząd.
§ 17.1. Do składania w imieniu Teatru oświadczeń w zakresie jego praw i obowiązków majątkowych uprawniony jest dyrektor.
2. Dyrektor może ustanawiać pełnomocników do dokonywania określonych czynności prawnych w imieniu Teatru, określając zakres ich umocowania.
 
V. Postanowienia końcowe
 
§ 18. Połączenie, podział lub likwidacja Teatru może być dokonana na warunkach i w trybie przewidzianym w Ustawie.
§ 19. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.
 

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: Martyna Faustyna Zaniewska

Wprowadzający: Martyna Faustyna Zaniewska

Data wprowadzenia: 2009-11-14

Modyfikujący: Martyna Faustyna Zaniewska

Data modyfikacji: 2017-06-06

Opublikował: Martyna Faustyna Zaniewska

Data publikacji: 2009-11-14